Teendők baleset esetén

 • Azonnal álljon meg és húzódjon az út jobb oldalára, hogy ne akadályozza a forgalmat


 • Biztosítsa a helyszínt:


 1. vegye fel a láthatósági mellényt, 
 2.  kapcsolja be a vészvillogót,  
 3.  helyezze ki az elakadásjelző háromszöget legalább 100 méteres távolságban


 • Személyi sérülés esetén azonnal hívja a mentőket és a rendőrséget


 • Senki sem  hagyhatja el a baleset helyszínét


 • Töltsék ki az érintett felek a kárbejelentő lapot (sárga/kék), ügyelve az adatok helyességére


 • Az okozó fél ismerje el a felelősségét és ezt írásban rögzítsék a „megjegyzés” rovatban Ha az okozó fél nem ismeri el a felelősségét, mindenképpen kérjen rendőri segítséget


 • Ha autóját el kell vontatni, hívja márkaszervízének autómentőjét, vagy a központi Assistance-t


 • Ha a másik gépkocsi vezetője nincs a helyszínen (pl. egy parkolási balesetben), várjon legalább 30 percet a helyszínen. Ha a vezető nem érkezik meg, hagyjon értesítést a gépkocsin az adataival és jelentse az esetet a legközelebbi rendőrségen


 • Jelentse be a balesetet a gépjármű biztosítójának akkor is, ha nem Ön volt a vétkes


Kérjük, ismerje meg és tartsa be a helyi közlekedési szabályokat, különösen akkor, ha külföldre utazik! 


Időpontfoglalás Online Szerviz Bejelentkezés


Teendők gépjárműkár esetén

Gépjárműkár ügyintézés

Tisztelt Ügyfelünk! E rövid segédlettel szeretnénk megkönnyíteni a kárjavításához szükséges dokumentumok, engedélyek és a javítási folyamat megismerését, a kárbejelentéstől a megjavított gépjámű átvételéig. 


Azonosító dokumentumok 


 • forgalmi engedély - a káridőpontban érvényes műszaki engedéllyel 
 • törzskönyv - tulajdonjog korlátozásnál a FINANSZÍROZÓ megnevezése,elveszett törzskönyv esetén a Kormányhivataltól igazolás szükséges. 
 • jogiszemély (cég, intézmény, …) esetén aláírási címpéldány 
 • eljárói meghatalmazás, ha nem a tulajdonos/üzemeltető intézkedik 
 • vezetői engedély - a káridőpontban érvényes engedély 
 • Ügyfél banszámlaszám nyilatkozata BIZTOSÍTÓ-nak, ha szükséges.


A káresemény dokumentumai


 • baleseti bejelentő (kék-sárga)  - papíron, vagy elektronikusan
 • károkozói nyilatkozat - baleseti bejelentő, vagy rendőrségi dokumentum  hiányában (két tanú aláírásával) 
 • rendőrségi iratok - igazolás,jegyzőkönyv, határozat (ha van) 
 • az érintett  BIZTOSÍTÓ által rendszeresített gépjármű kárbejelentő nyomtatvány (a tulajdonos/üzemeltető és a vezető által kitöltve és szabályszerűen aláírva) A káresemény dokumentumai 


A kárjavítás folyamata 


 • Kárbejelentés a károsult vagy a meghatalmazott javító által (szóban vagy elektronikus formában történik). 
 • Javítói meghatalmazás, melyet a károsult vagy képviselője ad a javítónak, hogy a BIZTOSÍTÓ-nál, a FINANSZÍROZÓ-nál, vagy KÖLCSÖNZŐ-nél, a javítási engedélyeket beszerezze, a munkálatokat elvégezze és a javítás ellenértékét felvehesse. Ekkor kerül kiállításra a javítás megrendelése (munkalap) is. 
 • Kárszemle - a BIZTOSÍTÓ által kijelölt kárszakértő(cég) végzi a károsulttal, vagy a meghatalmazott javítóval egyeztetett helyen és időpontban. 
 • Kárfelvételi jegyzőköny - a kárszemle dokumentuma, mely a megbontás nélkül megállapított kár(ok) javításával kapcsolatos információkat (avulás, javítás vagy csere) tartalmazza. 
 • Javítási engedély kérése BIZTOSÍTÓ-tól, mely tartalmazza a károsult és a javító kárjavítással kapcsolatos elszámolásának feltételeit, fizetési előírásokat és garanciákat. 
 • Ezt követően - szükség esetén a károsulttal történt egyeztetés után -, a javító megrendeli a javításhoz szükséges alkatrészeket (gyári, utángyártott) és egyéb anyagokat. 
 • Az alkatrészek beérkezése után a károsulttal történt időpontegyeztetést követően megkezdődik a javítás
 • A javításra a gépjárművet tisztán kell a javítónak átadni.
 • A gépjármű megbontás során további károk válhatnak láthatóvá, ezért a kárszakértői pótszemlére és további alkatrészek rendelésére lehet szükség. 
 • A javítás befejezése után készül a javítás tényleges költségeit tartalmazó kalkuláció (AUDATEX) és a számla. Ezek a károsulttal (esetleges önrész és avulásból adódó fizetendő költségek) és a BIZTOSÍTÓ-val történő elszámolás és a gépjármű átadás-átvételének dokumentumai. 
 • A károsult fizetési kötelezettsége a javított gépjármű átadáskor keletkezik, melyet - ha ettől eltérő megállapodása nincs a javítóval - készpénzzel vagy bankkártyával fizet ki a pénztárban.


Egyéb dokumentumok


 • Rendszámtábla csere esetén a Kormányhivatalnál károsult jogosult eljárni. A számla ellenértékét annak elszámolása után a BIZTOSÍTÓ utalja károsult bankszámlájára. 
 • Önrész, vagy egyéb biztosítói kedvezmény összegét az elszámolás után BIZTOSÍTÓ utalja károsult bankszámlájára.


A kárjavítással kapcsolatos néhány fogalom értelmezése


FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS: a biztosított által mások vagyonában, testi épségében okozott károkra nyújt fedezetet. A szerződésben meghatározott esetekben mentesíti a biztosítottat annak a kárnak a megfizetése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. Legismertebb típusa a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB vagy röviden GFB). 

Minden felelősségbiztosító (KGFB kár) – függetlenül a jogalap tisztázottságától – köteles felvenni a nála kárigénnyel jelentkező károsult kárát, amennyiben a bejelentő meg tudja adni a felelősségbiztosító biztosítottjának azonosítására alkalmas adatát (pl. károkozó gépjármű forgalmi rendszámát, felelősségbiztosítás szerződésszámát). 

CASCO: gépjárművek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is. 

KÁRKORI ÉRTÉK: a biztosított gépjármű BIZTOSÍTÓ által meghatározott eladási értéke a biztosítási esemény bekövetkezésekor. 

TOTÁLKÁR: ha a sérülés javítással nem állítható helyre (műszaki totálkár), vagy a javítás nem gazdaságos (gazdasági totálkár). 

AUDATEX: Németországban kifejlesztett számítástechnikai program a gépjárműkárok, javítási költségek egységes megállapítására, illetőleg becslésére (javítási kalkuláció). 

ÖNRÉSZESEDÉS: a kár azon része, amelyet a szerződés alapján a biztosított magára vállal. A biztosító a szerződésben megjelölt önrészesedés alatti károkat nem téríti meg, illetve az önrészt meghaladó károknál az önrész összegét minden kárból levonja. 

AVULTATÁS: a vagyontárgyak (pl. gépjárművek) értékének az időmúlása, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése. Mértékét (X%) százalékban határozzák meg, a károsult erre tarthat igényt. A fennmaradó rész (100 - X%) az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie. 

ISMERETLEN GÉPJÁRMŰ: az a gépjármű, amely azért nem azonosítható, illetve utólag sem azonosítható, mert elhagyta a baleset helyszínét, vagy azonosító adatokkal (pl. rendszámmal) egyáltalán nem rendelkezik, vagy azokat meghamisították, illetve nem felismerhetők.


Időpontfoglalás Online Szerviz Bejelentkezés

Aktuális ajánlatok

Legfrisebb akciók Autó-Nexus Kft.

Márkakereskedés hírei

Legfrissebb hírek Autó-Nexus Kft.Vélemények